FAQ

1. Pri využívaní služieb iPodnik vzniká zákazníkovi povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty. Tieto služby sú fakturované z Českej republiky. V ktorej krajine je odberateľ povinný odviesť daň?

Stanovenie povinnosti zdanenia prijatej služby od zahraničnej osoby sa určuje vzhľadom ku miestu dodania služby. Miestom dodania služby je podľa § 15 Zákona o Dani z pridanej hodnoty je sídlo, miesto podnikania alebo prevádzka odberateľa. Službu je odberateľ povinný zdaniť sadzbou platnou v štáte, v ktorom má sídlo.

 

Podľa § 69 ods. 3 Zákona o Dani z pridanej hodnoty zdaniteľnej osobe, ktorá dostane od dodávateľa faktúru za služby vzniká povinnosť vypočítať daň 20% z fakturovanej sumy, podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Daňová povinnosť pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorých vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na prenajímateľa služby v zmysle zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká odberateľom dňom dodania služby. Pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretích krajín sa za deň dodania služby považuje najneskôr posledný deň obdobia, za ktoré sa platby uskutočňujú.


 

2. Spadá prenájom servera do skupiny platieb, ktoré podliehajú dvojitému zdaneniu podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou a Českou republikou?

V tomto prípade nemá platenie dane žiadne väzby s článkom 12 – Licenčné poplatky Zmluvy 238/2003 o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou a Českou republikou. Nakoľko výraz licenčné poplatky použitý v článku 12 spomínanej zmluvy sa vzťahuje iba na platby získané ako odplata za použitie alebo za právo na použitie vecí a služieb vymedzených v odstavci 3a článku 12. Medzi vymedzené služby nepatrí prenájom servera ktorý je predmetom služieb iPodniku.


 

3. Vzniká odberateľovi služieb iPodnik pri používaní služieb z Českej republiky povinnosť platiť zrážku daň zo služieb prijatých zo zahraničia?

Povinnosť platiť zrážkovú daň zo služieb prijatých zo zahraničia majú v súčasnej dobe iba služby označené ako tzv. digitálne platformy. Digitálnou platformou je podľa § 2 písm. ag) Zákona o Dani z príjmov hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. Povinnosť odvádzať zrážkovú daň majú tí daňovníci, ktorý na sprostredkovanie predaja svojich služieb využívajú zahraničné digitálne platformy sprostredkúvajúce služby prepravy a ubytovania v Slovenskej republike.


 

Áno
Nie